Mantra: Kirtan Sohila

Complete Mantra:
sohilaa raag ga-orhee deepkee mehlaa 1
ik-Onkaar satgur parsaad.
jai ghar keerat aakhee-ai kartay kaa ho-ay beechaaro.
tit ghar gaavhu sohilaa sivrihu sirjanhaaro. ((1))
tum gaavhu mayray nirbha-o kaa sohilaa.
ha-o vaaree jit sohilai sadaa sukh ho-ay. ((1)) rahaa-o.
nit nit jee-arhay samaalee-an daykhaigaa dayvanhaar.
tayray daanai keemat naa pavai tis daatay kavan sumaar. ((2))
sambat saahaa likhi-aa mil kar paavhu tayl.
dayh sajan aseesrhee-aa ji-o hovai saahib si-o mayl. ((3))
ghar ghar ayho paahuchaa sad-rhay nit pavann.
sadanhaaraa simree-ai naanak say dih aavann. ((4)(1))
raag aasaa mehlaa 1.
chhi-a ghar chhi-a gur chhi-a updays.
gur gur ayko vays anayk. ((1))
baabaa jai ghar kartay keerat ho-ay.
so ghar raakh vadaa-ee to-ay. ((1)) rahaa-o.
visu-ay chasi-aa gharhee-aa pahraa thitee vaaree maahu ho-aa.
sooraj ayko rut anayk.
naanak kartay kay kaytay vays. ((2)(2))
raag Dhanaasree mehlaa 1.
gagan mai thaal rav chand deepak banay taarikaa mandal janak motee.
Dhoop mal-aanlo pavan chavro karay sagal banraa-ay foolant jotee. ((1))
kaisee aartee ho-ay.
bhav khandnaa tayree aartee.
anhataa sabad vaajant bhayree. ((1)) rahaa-o.
sahas tav nain nan nain heh tohi ka-o sahas moorat nanaa ayk tohee.
sahas pad bimal nan ayk pad ganDh bin sahas tav ganDh iv chalat mohee. ((2))
sabh meh jot jot hai so-ay.
tis dai chaanan sabh meh chaanan ho-ay.
gur saakhee jot pargat ho-ay.
jo tis bhaavai so aartee ho-ay. ((3))
har charan kaval makrand lobhit mano andino mohi aahee pi-aasaa.
kirpaa jal deh naanak saaring ka-o ho-ay jaa tay tayrai naa-ay vaasaa. ((4)(3))
raag ga-orhee poorbee mehlaa 4.
kaam karoDh nagar baho bhari-aa mil saaDhoo khandal khanda hay.
poorab likhat likhay gur paa-i-aa man har liv mandal mandaa hay. ((1))
kar saaDhoo anjulee pun vadaa hay.
kar dand-ut pun vadaa hay. ((1)) rahaa-o.
saakat har ras saad na jaani-aa tin antar ha-umai kandaa hay.
ji-o ji-o chaleh chubhai dukh paavahi jamkaal saheh sir dandaa hay. ((2))
har jan har har naam samaanay dukh janam maran bhav khanda hay.
abhinaasee purakh paa-i-aa parmaysar baho sobh khand barahmandaa hay. ((3))
ham gareeb maskeen parabh tayray har raakh raakh vad vadaa hay.
jan naanak naam aDhaar tayk hai har naamay hee sukh mandaa hay. ((4)(4))
raag ga-orhee poorbee mehlaa 5.
kara-o baynantee sunhu mayray meetaa sant tahal kee baylaa.
eehaa khaat chalhu har laahaa aagai basan suhaylaa. ((1))
a-oDh ghatai dinas rainaaray.
man gur mil kaaj savaaray. ((1)) rahaa-o.
ih sansaar bikaar sansay meh tari-o barahm gi-aanee.
jisahi jagaa-ay pee-aavai ih ras akath kathaa tin jaanee. ((2))
jaa ka-o aa-ay so-ee bihaajhahu har gur tay maneh basayraa.
nij ghar mahal paavhu sukh sehjay bahur na ho-igo fayraa. ((3))
antarjaamee purakh biDhaatay sarDhaa man kee pooray.
naanak daas ihai sukh maagai mo ka-o kar santan kee Dhooray. ((4)(5))

Translation:
sohilaa raag ga-orhee deepkee mehlaa 1
Sohilaa ~ The Song Of Praise. Raag Gauree Deepakee, First Mehl:
ik-Onkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
jai ghar keerat aakhee-ai kartay kaa ho-ay beechaaro.
In that house where the Praises of the Creator are chanted and contemplated -
tit ghar gaavhu sohilaa sivrihu sirjanhaaro. ((1))
in that house, sing Songs of Praise; meditate and remember the Creator Lord. ((1))
tum gaavhu mayray nirbha-o kaa sohilaa.
Sing the Songs of Praise of my Fearless Lord.
ha-o vaaree jit sohilai sadaa sukh ho-ay. ((1)) rahaa-o.
I am a sacrifice to that Song of Praise which brings eternal peace. ((1)(Pause))
nit nit jee-arhay samaalee-an daykhaigaa dayvanhaar.
Day after day, He cares for His beings; the Great Giver watches over all.
tayray daanai keemat naa pavai tis daatay kavan sumaar. ((2))
Your Gifts cannot be appraised; how can anyone compare to the Giver? ((2))
sambat saahaa likhi-aa mil kar paavhu tayl.
The day of my wedding is pre-ordained. Come, gather together and pour the oil over the threshold.
dayh sajan aseesrhee-aa ji-o hovai saahib si-o mayl. ((3))
My friends, give me your blessings, that I may merge with my Lord and Master. ((3))
ghar ghar ayho paahuchaa sad-rhay nit pavann.
Unto each and every home, into each and every heart, this summons is sent out; the call comes each and every day.
sadanhaaraa simree-ai naanak say dih aavann. ((4)(1))
Remember in meditation the One who summons us; O Nanak, that day is drawing near! ((4)(1))
raag aasaa mehlaa 1. Raag Aasaa, First Mehl:
chhi-a ghar chhi-a gur chhi-a updays.
There are six schools of philosophy, six teachers, and six sets of teachings.
gur gur ayko vays anayk. ((1))
But the Teacher of teachers is the One, who appears in so many forms. ((1))
baabaa jai ghar kartay keerat ho-ay.
O Baba: that system in which the Praises of the Creator are sung -
so ghar raakh vadaa-ee to-ay. ((1)) rahaa-o.
follow that system; in it rests true greatness. ((1)(Pause))
visu-ay chasi-aa gharhee-aa pahraa thitee vaaree maahu ho-aa.
The seconds, minutes and hours, days, weeks and months,
sooraj ayko rut anayk.
and the various seasons originate from the one sun;
naanak kartay kay kaytay vays. ((2)(2))
O Nanak, in just the same way, the many forms originate from the Creator. ((2)(2))
raag Dhanaasree mehlaa 1.
Raag Dhanaasree, First Mehl:
gagan mai thaal rav chand deepak banay taarikaa mandal janak motee.
Upon that cosmic plate of the sky, the sun and the moon are the lamps. The stars and their orbs are the studded pearls.
Dhoop mal-aanlo pavan chavro karay sagal banraa-ay foolant jotee. ((1))
The fragrance of sandalwood in the air is the temple incense, and the wind is the fan. All the plants of the world are the altar flowers in offering to You, O Luminous Lord. ((1))
kaisee aartee ho-ay.
What a beautiful Aartee, lamp-lit worship service this is!
bhav khandnaa tayree aartee.
O Destroyer of Fear, this is Your Ceremony of Light.
anhataa sabad vaajant bhayree. ((1)) rahaa-o.
The Unstruck Sound-current of the Shabad is the vibration of the temple drums. ((1)(Pause))
sahas tav nain nan nain heh tohi ka-o sahas moorat nanaa ayk tohee.
You have thousands of eyes, and yet You have no eyes. You have thousands of forms, and yet You do not have even one.
sahas pad bimal nan ayk pad ganDh bin sahas tav ganDh iv chalat mohee. ((2))
You have thousands of Lotus Feet, and yet You do not have even one foot. You have no nose, but you have thousands of noses. This Play of Yours entrances me. ((2))
sabh meh jot jot hai so-ay.
Amongst all is the Light-You are that Light.
tis dai chaanan sabh meh chaanan ho-ay.
By this Illumination, that Light is radiant within all.
gur saakhee jot pargat ho-ay.
Through the Guru's Teachings, the Light shines forth.
jo tis bhaavai so aartee ho-ay. ((3))
That which is pleasing to Him is the lamp-lit worship service. ((3))
har charan kaval makrand lobhit mano andino mohi aahee pi-aasaa.
My mind is enticed by the honey-sweet Lotus Feet of the Lord. Day and night, I thirst for them.
kirpaa jal deh naanak saaring ka-o ho-ay jaa tay tayrai naa-ay vaasaa. ((4)(3))
Bestow the Water of Your Mercy upon Nanak, the thirsty song-bird, so that he may come to dwell in Your Name. ((4)(3))
raag ga-orhee poorbee mehlaa 4. Raag Gauree Poorbee, Fourth Mehl: kaam karoDh nagar baho bhari-aa mil saaDhoo khandal khanda hay. The body-village is filled to overflowing with anger and sexual desire; these were broken into bits when I met with the Holy Saint.
poorab likhat likhay gur paa-i-aa man har liv mandal mandaa hay. ((1))
By pre-ordained destiny, I have met with the Guru. I have entered into the realm of the Lord's Love. ((1))
kar saaDhoo anjulee pun vadaa hay.
Greet the Holy Saint with your palms pressed together; this is an act of great merit.
kar dand-ut pun vadaa hay. ((1)) rahaa-o.
Bow down before Him; this is a virtuous action indeed. ((1)(Pause))
saakat har ras saad na jaani-aa tin antar ha-umai kandaa hay.
The wicked shaaktas, the faithless cynics, do not know the Taste of the Lord's Sublime Essence. The thorn of egotism is embedded deep within them.
ji-o ji-o chaleh chubhai dukh paavahi jamkaal saheh sir dandaa hay. ((2))
The more they walk away, the deeper it pierces them, and the more they suffer in pain, until finally, the Messenger of Death smashes his club against their heads. ((2))
har jan har har naam samaanay dukh janam maran bhav khanda hay.
The humble servants of the Lord are absorbed in the Name of the Lord, Har, Har. The pain of birth and the fear of death are eradicated.
abhinaasee purakh paa-i-aa parmaysar baho sobh khand barahmandaa hay. ((3))
They have found the Imperishable Supreme Being, the Transcendent Lord God, and they receive great honor throughout all the worlds and realms. ((3))
ham gareeb maskeen parabh tayray har raakh raakh vad vadaa hay.
I am poor and meek, God, but I belong to You! Save me-please save me, O Greatest of the Great!
jan naanak naam aDhaar tayk hai har naamay hee sukh mandaa hay. ((4)(4))
Servant Nanak takes the Sustenance and Support of the Naam. In the Name of the Lord, he enjoys celestial peace. ((4)(4))
raag ga-orhee poorbee mehlaa 5.
Raag Gauree Poorbee, Fifth Mehl:
kara-o baynantee sunhu mayray meetaa sant tahal kee baylaa.
Listen, my friends, I beg of you: now is the time to serve the Saints!
eehaa khaat chalhu har laahaa aagai basan suhaylaa. ((1))
In this world, earn the profit of the Lord's Name, and hereafter, you shall dwell in peace. ((1))
a-oDh ghatai dinas rainaaray.
This life is diminishing, day and night.
man gur mil kaaj savaaray. ((1)) rahaa-o.
Meeting with the Guru, your affairs shall be resolved. ((1)(Pause))
ih sansaar bikaar sansay meh tari-o barahm gi-aanee.
This world is engrossed in corruption and cynicism. Only those who know God are saved.
jisahi jagaa-ay pee-aavai ih ras akath kathaa tin jaanee. ((2))
Only those who are awakened by the Lord to drink in this Sublime Essence, come to know the Unspoken Speech of the Lord. ((2))
jaa ka-o aa-ay so-ee bihaajhahu har gur tay maneh basayraa.
Purchase only that for which you have come into the world, and through the Guru, the Lord shall dwell within your mind.
nij ghar mahal paavhu sukh sehjay bahur na ho-igo fayraa. ((3))
Within the home of your own inner being, you shall obtain the Mansion of the Lord's Presence with intuitive ease. You shall not be consigned again to the wheel of reincarnation.
((3))
antarjaamee purakh biDhaatay sarDhaa man kee pooray.
O Inner-knower, Searcher of Hearts, O Primal Being, Architect of Destiny: please fulfill this yearning of my mind.
naanak daas ihai sukh maagai mo ka-o kar santan kee Dhooray. ((4)(5))
Nanak, Your slave, begs for this happiness: let me be the dust of the feet of the Saints. ((4)(5))

More Information:
Three Gurus; Guru Nanak, Guru Ram Das and Guru Arjan contributed five Shabads on the pain of separation and celebrating the bliss of union. The first three Shabads were sung by Guru Nanak, the fourth by Guru Ram Das and the fifth by Guru Arjan Dev. This is the night prayer recited by Sikhs before sleeping. The actual name of the Bani is Sohila Sahib which is also recited before cremation, following a death. It is said to have the power to tune you into the Earth Element and removed any negativity from your environment.

Source:
Siri Guru Granth Sahib

Author:
Guru Nanak, Guru Ram Das, Guru Arjan

Language:
Gurmukhi

Albums that feature this mantra: